ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

1.เปิด www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขาวิชา และประเภทการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น
          

2. ลงทะเบียนวิชาเรียน
โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา ที่สมัครเรียน และเลือกวิธีการชำระเงิน พร้อมรับ Username และ Password เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัคร
***กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะตรวจสอบการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้

3.เมื่อได้รับ Username และ Password ในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวและข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

4.การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา
     วิธีการชำระเงิน : มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 4 วิธี ดังนี้
        วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร)
        (ผู้สมัครต้อง Capture หน้าจอที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน)
        วิธีที่ 2 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
        วิธีที่ 3 การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง (ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
        ธนาคารเพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
        วิธีที่ 4 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) 7-11 ทุกสาขา
         *** โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว้

5.อัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร
     เอกสารการสมัครที่ต้องอัพโหลด ประกอบด้วย(รอบรับเฉพาะไฟล์ JPG./PDF.)
     ประกอบด้วย 1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรงและลงลายมือชื่อผู้สมัคร
                        2. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ เลื้อคอปก) ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
                        3. สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง
                              3.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือ
                                    ทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
                              3.2 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน
                                   3.2.1 ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
                                   3.2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
                                   3.2.3 สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น)
                                            เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                                   3.2.4 สำเนาใบเทียบระดับความรู้ 2 ฉบับ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                                        • วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้
                                           ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
                                        • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศ
                                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
                                        • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่สำนักงาน
                                           คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
                                             *** ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
                                   3.2.5 แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
                                   3.2.6 แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)
                         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
                                    กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
                         5. กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบ
                                    ใบรับรองการอุปสมบทแทน
                         6. หลักฐานการชำระเงิน
                         ***กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะตรวจสอบการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้

6.เมื่อผู้สมัครมีสถานะเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. ให้พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ในหน้าสถานะการสมัคร www.iregis2.ru.ac.th
          (โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับใน ขั้นตอนที่ 2) และ
     2. ให้สมัครใช้ระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th
          (สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน)
     3. ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
          ประมาณ 60 วัน (ทำการ) หลังจากได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
          ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
          สถานที่ตั้ง อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02-719-1250-3
               วันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.30 - 15.30 น.
               (ปิดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทนทุกกรณี)
          1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          2. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงิน)

 คำแนะนำ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความเป็นจริง ทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ โดยที่มหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น รวมทั้งผลสอบที่ผ่านมาถือเป็น เสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้

***กรณีเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ