ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนที่ 1 เปิด https://iregis2.ru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขา และประเภทการสมัครพร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา ที่สมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกประวัติส่วนตัวและข้อมูลการศึกษา (ม.ร.2) ให้ครบถ้วนบูรณ์ พร้อม Username และ Password สำหรับใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
                        1. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ เสื้อคอปก) ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
                        เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (รองรับเฉพาะไฟล์ PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
                        2. สำเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง
                           2.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
                           2.2 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน
                              2.2.1 ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
                              2.2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
                              2.2.3 สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น) เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                              2.2.4 สำเนาใบเทียบระดับความรู้ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                                         • วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงอุดศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
                                         • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาสมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ (ไม่ต้องแนบสำเนาใบเทียบความรู้)
                                         • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
                                         *** ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
                              2.2.5 แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
                              2.2.6 แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)
                        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
                        4. กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน
                        5. หลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดภายหลังจากชำระเงิน (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
                        ***กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงยืนยันการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งชำระเงินได้
                       

ขั้นตอนที่ 5 การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา
                        วิธีการชำระเงิน : มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 3 วิธี ดังนี้
                        วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร)
                        วิธีที่ 2 การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
                        วิธีที่ 3 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) 7-11 ทุกสาขา
                        ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้สมัครได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
                        1. พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ให้หน้าสถานะการสมัคร https://iregis2.ru.ac.th
                           (โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับใน ขั้นตอนที่ 1)
                        2. ตรวจสอบการกดขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา หลังจากทราบรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว 90 วัน
                            http//www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/index.php?r=Bachelor/show65
                        3.สมัครใช้ระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th
                           ( สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน )

 คำแนะนำ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความเป็นจริง ทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ โดยที่มหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น รวมทั้งผลสอบที่ผ่านมาถือเป็น เสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้

***กรณีเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ