แนะนำการสมัครเรียน


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต รายละเอียด
วิชาที่เปิดสอนและอนุญาตให้ทำการลงทะเบียนเรียนได้ รายละเอียด
ขั้นตอนการสมัคร เป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศีกษา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาปกติ และนักศึกษารายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE) รายละเอียด
เอกสารที่ผู้สมัครต้องทำการอัพโหลดไฟล์ให้กับมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน รายละเอียด
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะ รายละเอียด