ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน


 • ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารการสมัคร ม.ร.2/I ให้เรียบร้อยก่อน จึงมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน
 • ผู้สมัครควรตรวจสอบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน พร้อมตรวจสอบวัน-เวลา สอบให้ถูกต้องก่อนการลงทะเบียนเรียน ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนทาง Internet ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าผู้สมัครได้ดำเนินการชำระเงิน ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น และไม่มีการเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 • หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และชำระเงินทาง Internet ได้ 


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

 • เมื่อเลือกรายการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ระบบจะแสดง ชื่อ - สกุล คณะ และสาขาวิชาที่สมัครเรียน ให้เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และเลือกประเภทการชำระเงิน การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สามารถชำระเงินได้ 3 วิธี
  • กรณีผู้สมัครชำระเงินด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
   ระบบจะให้พิมพ์ " ใบแจ้งการชำระเงิน " และให้ผู้สมัครไปชำระเงินผ่านเคาเตอร์ไทยพาณิชย์ทุกสาขาภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียน โดยผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท และมีการประทับตราพร้อมลายมือชื่อกำกับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ( ให้ผู้สมัครส่งสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมาพร้อมกับสำเนาวุฒิการศึกษาด้วย )
  • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
   ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน และคิดค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ 2.25และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ผู้สมัครป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิตเป็นภาษาอังกฤษ (Please Input Card's Holder Information) เพื่อเข้าสู่ระบบการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต ถ้ารายการต่าง ๆ ของบัตรเครดิตถูกต้องระบบจะแสดง "Approved" (อนุมัติวงเงิน) ให้ผู้สมัครคลิก OK อีกครั้ง แสดงว่าผลการชำระเงินของผู้สมัครทางบัตรเครดิตเรียบร้อย และให้ผู้สมัครพิมพ์ "ใบตอบรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต" ส่งมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย
  • กรุณีชำระผ่านระบบ Mobile banking โดยการสแกน QR Code (ผู้สมัครต้อง Capture หน้าจอที่ชำระงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน)
 • ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการลงทะเบียนและชำระเงินใหม่อีกครั้ง