อัตราค่าธรรมเนียม


 ชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต  ผู้สมัครปกติ  ผู้สมัครรายกระบวนวิชา
 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ผู้สมัครปกติ  ผู้สมัครรายกระบวนวิชา