หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะ


คณะนิติศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2310-8174,8170
คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8226-7
คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8309,8263
คณะศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8315,8321
คณะวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8410-11,0-2319-2199
คณะรัฐศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2310-8466-7
คณะเศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8534
คณะสื่อสารมวลชน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8980
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-2310-8547