รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2567


รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ
6790000498 นาย ดามีร์ อาคีโมบ PRE-DEGREE
6706000228 นาย วชิรกรณ์ ภู่อมรวิวัฒนกุล คณะรัฐศาสตร์
6705000021 นาย ศรัณยภัทร ธวัชชัยพรพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
6790000282 นาย จีรศักดิ์ จิรชัยศรี PRE-DEGREE
6704000048 นาย จักรพงษ์ แก้วโสภา คณะศึกษาศาสตร์
6706000129 นาย กันต์พจน์ วัฒนชลสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์
6790000225 นาย ภักดี ประเสริฐสัจจะ PRE-DEGREE
6701000108 นาย พงษ์ภัคร จิรวิสุทธิกุล คณะนิติศาสตร์
6702000115 นาย ชานนท์ ปัญญาหล้า คณะบริหารธุรกิจ
6704000014 นาย ธนันชัย เลิศจิตรเลขา คณะศึกษาศาสตร์
6707000011 นาย โสมนัส ไชยแสง คณะเศรษฐศาสตร์
6707000029 นาย ศุภชัย เชื้อทอง คณะเศรษฐศาสตร์
6790000084 นาย ชินวัฒน์ มัดสอาด PRE-DEGREE
6790000159 นาย กฤษฎา เกิดทอง PRE-DEGREE
6705000013 นาย อภิชาติ ถนอมสุข คณะวิทยาศาสตร์
6790000019 นาย ภูมิพัฒน์ สินสิงห์ PRE-DEGREE
6790000308 นาย ณัฐภูมินทร์ จาง PRE-DEGREE
6702000248 นาย พรชัย สายเหวือง คณะบริหารธุรกิจ
6701000074 นาย ธัญวฤกษ์ วินธะไชย คณะนิติศาสตร์
6790000258 นาย ศุภกฤต สุวรรณพงษ์ PRE-DEGREE
6701000082 นาย ศรายุทธ แสงคง คณะนิติศาสตร์
6790000563 นาย จุลชาติ ศรีช่วง PRE-DEGREE
6756000029 นาย ธนชาติ ดีเบา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6790000332 นาย ปรมินทร์ ทองอร่าม PRE-DEGREE
6701000454 นาย ชุติพงศ์ พูลสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์
6702000057 นาย ธเนศ ลิมาวัฒนชัย คณะบริหารธุรกิจ
6706000236 นาย ธานี เตชะเศวตกุล คณะรัฐศาสตร์
6702000222 นาย เนติภูมิ สิงห์หาญ คณะบริหารธุรกิจ
6703000072 นาย ภราดร มุขวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
6706000087 นาย ศุภชัย อินเปล่ง คณะรัฐศาสตร์
6701000397 นาย ภมร ยาไธสง คณะนิติศาสตร์
6706000137 นาย ธนาธิป อภัยจิตต์ คณะรัฐศาสตร์
6702000206 นาย ชัยวัฒน์ เล็กกุล คณะบริหารธุรกิจ
6703000221 นาย ภูริต แสงโนรี คณะมนุษยศาสตร์
6702000313 นาย พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
6706000186 นาย ศุภกิตติ์ ทิพย์กองลาศ คณะรัฐศาสตร์
6701000314 นาย คิรากร วรธณกุล คณะนิติศาสตร์
6703000031 นาย อนาวิล ชาติเผือก คณะมนุษยศาสตร์
6706000210 นาย มานะชัย มณีวัชรเกียรติ คณะรัฐศาสตร์
6790000167 นาย โซซาร์มาร์ จูฑะวนิช PRE-DEGREE
6702000297 นาย ศุภณัฐ ช่วยบำรุง คณะบริหารธุรกิจ
6705000070 นาย นิซาพ กานี คณะวิทยาศาสตร์
6705000047 นาย ธนาธิป โชคอนันตัง คณะวิทยาศาสตร์
6702000149 นาย ปวันรัตน์ ชูศรี คณะบริหารธุรกิจ
6701000256 นาย นิธิศ มะโนน้อย คณะนิติศาสตร์
6790000241 นาย อดิเทพ ทองมี PRE-DEGREE
6702000073 นาย ศรัญชลณัฏฐ์ ชัยยาภรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
6702000214 นาย คณพศ ฤทธิ์เมฆพร คณะบริหารธุรกิจ
6790000399 นาย กฤตยชญ์ จีราคม PRE-DEGREE
6706000079 นาย กฤษณชัย นพรัตน์ชัยกุล คณะรัฐศาสตร์
6706000251 นาย เฉลิมพงศ์ สุดไกรไทย คณะรัฐศาสตร์
6790000365 นาย จักรภัทธ์ เพชรชนะ PRE-DEGREE
6703000098 นาย ธิติพันธ์ สมนึก คณะมนุษยศาสตร์
6702000107 นาย วรทัศน์ หุ้ยล่อง คณะบริหารธุรกิจ
6701000264 นาย สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี คณะนิติศาสตร์
6790000555 นาย อนันทวีป พิเชฐโชติ PRE-DEGREE
6703000213 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ยุบลเลิศ คณะมนุษยศาสตร์
6704000121 นาย จรัลชัย บุญเย็น คณะศึกษาศาสตร์
6701000421 นาย เปรม อุนาสี คณะนิติศาสตร์
6702000289 นาย ระพีพัฒน์ ชูมาลัยวงค์ คณะบริหารธุรกิจ
6701000272 นาย อภิรักษ์ วรศรี คณะนิติศาสตร์
6701000355 นาย พัชชานันท์ ศรีคำ คณะนิติศาสตร์
6790000027 นาย ปภาวิน งามขำ PRE-DEGREE
6754000039 นาย นัฐนนท์ ศัพทศรีครินทร์ คณะสื่อสารมวลชน
6703000197 นาย อัครวิชญ์ พิมพ์ประโคน คณะมนุษยศาสตร์
6790000290 นาย ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ PRE-DEGREE
6706000103 นาง ลัดดวัลย์ จันทราช คณะรัฐศาสตร์
6790000407 น.ส. ณัฐณิชาช์ พลจร PRE-DEGREE
6704000105 น.ส. ปาณิตา จันทร์พูล คณะศึกษาศาสตร์
6706000012 น.ส. สุปรีดี น้อยเอียด คณะรัฐศาสตร์
6702000123 น.ส. ณัฏฐิรา นิจวิภาอัคริมา คณะบริหารธุรกิจ
6702000099 น.ส. อิงฉัตร แหวนเพชร คณะบริหารธุรกิจ
6701000140 น.ส. ศศิมา คำทา คณะนิติศาสตร์
6702000081 น.ส. ศิริรัตน์ รุประมาณ คณะบริหารธุรกิจ
6706000061 น.ส. ฐานิดา ใกล้ชิด คณะรัฐศาสตร์
6790000480 น.ส. วริชยา ทองสลับล้วน PRE-DEGREE
6702000164 น.ส. สุจิตรา จิรอร่าม คณะบริหารธุรกิจ
6790000175 น.ส. ชฎานันทร์ เลิศเลอศักดิ์ PRE-DEGREE
6706000020 น.ส. อนุตตรีย์ ใจห้าว คณะรัฐศาสตร์
6701000058 น.ส. ธนาภา ทรัพย์เจริญ คณะนิติศาสตร์
6703000080 น.ส. วรวรรณ พลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
6705000054 น.ส. ธัญญลักษณ์ เงางาม คณะวิทยาศาสตร์
6704000055 น.ส. อนุตตรีย์ แซ่เฮ่อ คณะศึกษาศาสตร์
6701000439 น.ส. ทอฟ้า สราญเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์
6701000215 น.ส. อมิตา เปี้ยจันทึก คณะนิติศาสตร์
6701000231 น.ส. ภาฤดี ณรงค์เดช คณะนิติศาสตร์
6790000043 น.ส. กัญญาณัฐ เหลืองชัยศรี PRE-DEGREE
6790000530 น.ส. จุฑามาศ ศรีสินธ์ุ PRE-DEGREE
6702000040 น.ส. อารียา เค้าแคน คณะบริหารธุรกิจ
6754000013 น.ส. อรรัมภา วงศ์กาษา คณะสื่อสารมวลชน
6704000063 น.ส. โสรญา ตาลโกนกุน คณะศึกษาศาสตร์
6703000106 น.ส. พัชรี ศึกขยาด คณะมนุษยศาสตร์
6701000199 น.ส. วรรณสา ครุฑอรัญ คณะนิติศาสตร์
6790000324 น.ส. ชลัยรัตน์ ไอศุริยกรเทพ PRE-DEGREE
6702000172 น.ส. ภคพร สุทธสนธ์ คณะบริหารธุรกิจ
6701000249 น.ส. ปริญธร ปุเรตัง คณะนิติศาสตร์
6701000025 น.ส. พัณณิตา ศรีวิกะ คณะนิติศาสตร์
6701000173 น.ส. รัศมิ์ระพี บุญเจริญ คณะนิติศาสตร์
6701000132 น.ส. โยษิตา จันทร์ดี คณะนิติศาสตร์
6706000145 น.ส. ดารารัตน์ ทรงเดชะ คณะรัฐศาสตร์
6701000090 น.ส. กิ่งหงษ์สา ธนะแสงหิรัญชัย คณะนิติศาสตร์
6701000207 น.ส. มีนา รอบคอบ คณะนิติศาสตร์
6790000092 น.ส. ณธิดา พันธ์ครุฑ PRE-DEGREE
6790000217 น.ส. กัญญาณัฐ พลโยธี PRE-DEGREE
6704000030 น.ส. นภัสวรรณ สอนบุญ คณะศึกษาศาสตร์
6705000039 น.ส. ญาณินท์ อินเผือก คณะวิทยาศาสตร์
6702000065 น.ส. ชลธิชา สำราญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ
6703000171 น.ส. อิศราพร นาคสี คณะมนุษยศาสตร์
6703000015 น.ส. ณิชาภัทร เภาพาน คณะมนุษยศาสตร์
6706000038 น.ส. นัชชา ลาขุมเหล็ก คณะรัฐศาสตร์
6706000095 น.ส. สุพรรษา โสธรรมมงคล คณะรัฐศาสตร์
6790000274 น.ส. ณัชณิชา ธิติภัทรคุณานนท์ PRE-DEGREE
6704000071 น.ส. อภิรดี วิเศษชีพ คณะศึกษาศาสตร์
6790000100 น.ส. พัชรีพร ผดุงกิจ PRE-DEGREE
6702000024 น.ส. ภุมวารี ปัญจบุรี คณะบริหารธุรกิจ
6702000180 น.ส. ดวงพร จะยินรัมย์ คณะบริหารธุรกิจ
6704000147 น.ส. พัชภรณ์ เจริญกัลป์ คณะศึกษาศาสตร์
6756000011 น.ส. สุวิมล กุญชรศรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6706000269 น.ส. ธนภรณ์ ปลูกกลาง คณะรัฐศาสตร์
6703000205 น.ส. สุนทรี สีธง คณะมนุษยศาสตร์
6706000111 น.ส. ณิชารีย์ ฮะเติ้ง คณะรัฐศาสตร์
6702000339 น.ส. ชญาดา กสิกิจ คณะบริหารธุรกิจ
6790000134 น.ส. ธัญณัฐ หนูกัน PRE-DEGREE
6703000056 น.ส. ชิดชนก ตรีรส คณะมนุษยศาสตร์
6790000506 น.ส. อามาลียา อาคีโมวา PRE-DEGREE
6790000514 น.ส. ญาณิศา สุดสงวน PRE-DEGREE
6702000016 น.ส. นันทนา เพชรปานกัน คณะบริหารธุรกิจ
6702000032 น.ส. วนิษฐา พ้นเคราะห์ คณะบริหารธุรกิจ
6701000041 น.ส. วาสนา รักษจิตต คณะนิติศาสตร์
6790000076 น.ส. อรณัฐ บรรลือศรีศักดิ์ PRE-DEGREE
6701000363 น.ส. จินดารัตน์ อินอ่อน คณะนิติศาสตร์
6706000053 น.ส. กาญจนา แสงสุด คณะรัฐศาสตร์
6706000244 น.ส. หฤทัย แย้มเสมอ คณะรัฐศาสตร์
6701000066 น.ส. เทวิกา สุทธิธนสกุล คณะนิติศาสตร์
6790000068 น.ส. กัญญารัตน์ รัตนจำนงค์ PRE-DEGREE
6701000462 น.ส. สาวิตรี สุนทรวัฒน์ คณะนิติศาสตร์
6702000263 น.ส. สุภาณัฐ ดวงมาลัย คณะบริหารธุรกิจ
6702000255 น.ส. นาถอนงค์ บุตรเพชร คณะบริหารธุรกิจ
6790000118 น.ส. ดาริญญากร พิพัฐณฐภูมิ PRE-DEGREE
6790000472 น.ส. ปุณิกา วีระตานานนท์ PRE-DEGREE
6702000305 น.ส. ปานวาด โอมแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
6701000223 น.ส. มธุรส ชุตินิมิตร คณะนิติศาสตร์
6790000209 น.ส. ศศิการ ไกรดาราธิรกุล PRE-DEGREE
6790000423 น.ส. จิรัชยา กองเหียะ PRE-DEGREE
6790000035 น.ส. ชญานิศ เรืองยิ่ง PRE-DEGREE
6701000470 น.ส. น้ำทิพย์ นาคประเสริฐ คณะนิติศาสตร์
6702000156 น.ส. มนัสวี สายชล คณะบริหารธุรกิจ
6790000522 น.ส. วณัฏรินทร์ เพ็ชรตระกูล PRE-DEGREE
6703000122 น.ส. สุนิสา จูมรี คณะมนุษยศาสตร์
6756000037 น.ส. เปมิกา สุกิจปาณีนิจ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6701000488 น.ส. สิริกาญจน์ แซ่เตียว คณะนิติศาสตร์
6790000050 น.ส. ปาณิศรา มาลานิยม PRE-DEGREE
6701000405 น.ส. นรีรดา กรัดภิบาล คณะนิติศาสตร์
6703000189 น.ส. พัทธนันท์ กิตติวิสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์
6701000389 น.ส. ภัคจีรา โพธิ์คำ คณะนิติศาสตร์
6704000097 น.ส. ธมลวรรณ ปิ่นสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
6703000023 น.ส. ณิชาภัทร ศิลป์พรมอาจ คณะมนุษยศาสตร์
6701000322 น.ส. วรัญญา กาขุนทด คณะนิติศาสตร์
6701000447 น.ส. นันท์นภัส ฤทธิ์หมุน คณะนิติศาสตร์
6790000381 น.ส. ณีราชา วิทูประพัทธ์ PRE-DEGREE
6701000298 น.ส. พัชชา ศรีรัตน์ คณะนิติศาสตร์
6706000178 น.ส. เบญจวรรณ หุนทอง คณะรัฐศาสตร์
6701000330 น.ส. ณัฏฐ์นรี พึ่งสำโรง คณะนิติศาสตร์
6702000198 น.ส. มนทกานต์ ทรัพย์อร่าม คณะบริหารธุรกิจ
6790000340 น.ส. กัญฐณัฐ แสงอรุณ PRE-DEGREE
6701000280 น.ส. ทักษยา ปันคำป้อ คณะนิติศาสตร์
6756000045 น.ส. วราพร สงวนศรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6703000130 น.ส. ศศิชา ตริปาที คณะมนุษยศาสตร์
6790000191 น.ส. ศิรประภา สนธิเทศ PRE-DEGREE
6790000183 น.ส. อโณทัย สินธุพาชี PRE-DEGREE
6703000114 น.ส. นาฏลดา ครุธวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
6701000017 น.ส. อริสรา สง่างาม คณะนิติศาสตร์
6704000139 น.ส. กัลยาณัฐ กิติยามาศ คณะศึกษาศาสตร์
6703000155 น.ส. ปพิชญา สุขศาตร คณะมนุษยศาสตร์
6702000271 น.ส. หทัยชนก ปานทับ คณะบริหารธุรกิจ
6701000413 น.ส. ประภาพร เข็มเพชร คณะนิติศาสตร์
6790000316 น.ส. ยมลพัทธ์ เลิศกวินโชค PRE-DEGREE
6702000131 น.ส. ขรินทร์ทิพย์ เอี่ยมสร้อย คณะบริหารธุรกิจ
6790000126 น.ส. เจ็ทซิก้า ลาร์สสัน PRE-DEGREE
6790000449 น.ส. เบญญาภา มงคลศิริ PRE-DEGREE
6790000548 น.ส. ณิชากร เเก่นเพชร PRE-DEGREE
6790000142 น.ส. นันท์นภัส เต็มสงสัย PRE-DEGREE
6706000194 น.ส. ชนกนันท์ เฉี้ยนเงิน คณะรัฐศาสตร์
6701000348 น.ส. รวินท์นิภา ลี้กุลเจริญ คณะนิติศาสตร์
6703000064 น.ส. พิชชาภา อำพรโยธิน คณะมนุษยศาสตร์
6701000124 น.ส. สิริลักษ์ ลิจัน คณะนิติศาสตร์
6701000116 น.ส. นภัสราภรณ์ วิทยาแพทย์ คณะนิติศาสตร์
6703000049 น.ส. สุรีรัช สมสี คณะมนุษยศาสตร์
6701000165 น.ส. สุพัตรา วงค์หะแทน คณะนิติศาสตร์
6701000157 น.ส. วินญนา ไชยสง คณะนิติศาสตร์
6790000373 น.ส. ศศิธร ดอกไม้ PRE-DEGREE
6701000306 น.ส. สุปรียา เพ็ชรปาน คณะนิติศาสตร์
6790000357 น.ส. ธัญสินี ดีสลาม PRE-DEGREE
6701000033 น.ส. พลอยตะวัน มิ่งขวัญ คณะนิติศาสตร์
6704000113 น.ส. จิรัฐิวรรณ ปานกลาง คณะศึกษาศาสตร์
6706000152 น.ส. เมธารินี เดชะโชติ คณะรัฐศาสตร์
6790000266 น.ส. ศุภสิริ แดนไกวัลแก้ว PRE-DEGREE
6754000021 น.ส. ธนัชชา สมนา คณะสื่อสารมวลชน
6790000415 น.ส. วรัญญา ทองคมขำ PRE-DEGREE
6704000089 น.ส. ประภาวี แก้วไชย คณะศึกษาศาสตร์
6790000233 น.ส. วรรณกร ศรีถาวร PRE-DEGREE
6790000456 น.ส. พิรุฬห์ลักษณ์ พูลศิริ PRE-DEGREE
6790000431 น.ส. สุจิรา อุทาวงค์ PRE-DEGREE
6706000046 น.ส. นภัทรสร โตจั่น คณะรัฐศาสตร์
6704000022 น.ส. สิฏฐิณิศา วิทยเศรษฐากุล คณะศึกษาศาสตร์
6706000160 น.ส. เกสร ศรีอิ่นแก้ว คณะรัฐศาสตร์
6790000464 น.ส. ณิชารีย์ กาญจนะทวี PRE-DEGREE
6701000371 น.ส. ณัฐกานต์ ฉายอรุณ คณะนิติศาสตร์
6703000163 น.ส. ธิดารัตน์ กล่ำสกุล คณะมนุษยศาสตร์
6703000148 น.ส. ปัณฑารีย์ ธนะศรี คณะมนุษยศาสตร์
6705000062 น.ส. วสุกาญจน์ อินต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
6702000321 น.ส. ปวิมล พลสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
6701000181 น.ส. ศศิกานต์ สังขฤกษ์ คณะนิติศาสตร์
6702000230 น.ส. ถาวรีย์ เซ่งศิริ คณะบริหารธุรกิจ
6706000202 ส.อ. ชัยภพ นาก้อนทอง คณะรัฐศาสตร์