เอกสารประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต


เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (PRE-DEGREE และ นักศึกษาปริญญาตรี)
     1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
     2 สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง จำนวน 2 ฉบับ
     *กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
          - ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย จำนวน 2 ฉบับ
     **กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน
          - ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
          - สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
          - สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น) เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
          - สำเนาใบเทียบระดับความรู้ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                1. วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
                2. วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)
                3. วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
          แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา(Authorization Form) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม(School Address) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้จำนวน 1 ฉบับ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
     4 กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิ ให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน จำนวน 2 ฉบับ
     5 หลักฐานการชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ
     6 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้)
(สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและให้ถ่ายขนาด A4 เท่านั้น)


หมายเหตุ:
กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ให้นักศึกษามาดำเนินการติดต่อคณะเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต เมื่อทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อคณะ
1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน
   - นักศึกษา 8 สมัครใหม่
   - นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน)
   - เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)    *จากมหาวิทยารามคำแหง ให้นำทรานสคริปต์ (Transcript) ไม่จบมาด้วย*

2. กรณีเทียบโอนประเภทย้าย-โอนจากสถาบันอื่น (ไม่สำเร็จการศึกษา)
   1.ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   2.คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
   3.ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ

ข้อควรทราบ : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ ความเป็นจริงทุกประการหากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตาม ข้อบังคับ โดยที่มหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัย ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันทีโดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินที่ได้ ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น รวมทั้งผลสอบ ที่ผ่านมาถือเป็นเสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้