เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน     
   ชื่ออังกฤษ    นามสกุล
   วันเกิด    เดือน       ปี