ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
www.iregis2.ru.ac.th


 คำแนะนำ ผู้สมัครต้องรับทราบและยอมรับ พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อนที่จะดำเนินการสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

1.เลือกประเภทการสมัคร ตรวจสอบกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียน
           ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ [ เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เปิดสอนหรือไม่]

2. กรอกเอกสารการสมัคร (ม.ร.2/I)
           [ เมื่อผู้สมัครกรอกเอกสารการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงิน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน]

3.ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
          [ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา]
วิธีการชำระเงิน :
มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้
    วิธีที่ 1  การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์  โดยที่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท
    วิธีที่ 2  การชำระเงินโดยผ่านระบบ Mobile Banking ทุกธนาคาร โดยการสแกน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม (ผู้สมัครต้อง Capture หน้าจอที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน)
 ( กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียน )

4.ตรวจสอบสถานะการสมัคร
          ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการชำระเงิน

5.อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
          เอกสารการสมัครที่จะต้องอัพโหลด ประกอบด้วย(รองรับเฉพาะไฟล์ JPG./PDF. ขนาดไม่เกิน 4MB)
ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรง และลงลายมือชื่อผู้สมัคร, รููปถ่ายสี(สวมชุดสุภาพ เสื้อคอปก)ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว , สำเนาวุฒิบัตร , สำเนาบัตรประชาชน , ใบแจ้งการชำระเงิน 
***กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องให้คณะตรวจสอบการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้>

6.ตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาใหม่
          มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็ปไซด์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 15 วัน

7.รับบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน
          ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาจาก www.regis.ru.ac.th/checkStudentCard/ 60 วัน หลังจากตรวจสอบสถานะการสมัครครบทุกขั้นตอน ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
   1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
   3.ใบหลักฐานการลงทะเบียนเรียนปิดระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่