ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts(Mass Communication)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A.ZMass Communication)

  โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ เป็นพนักงานสายข่าวต่าง ๆ ผู้ผลิตรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการต่าง ๆ ทางสื่อ เช่น ช่างภาพ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับรายการ นักตัดต่อรายการต่าง ๆ เป็นต้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักคณะสื่อสารมวลชน