ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Pol.Sc.

  โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ปลัดอำเภอ ตำรวจ นักการทูต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ นักพัฒนาชุมชน นักการเมือง รับราชการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักคณะรัฐศาสตร์