1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-degree)