คำแนะนำ ผู้สมัครต้องรับทราบและยอมรับพร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อนดำเนินการสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เปิด https://iregis2.ru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขา และประเภทการสมัครพร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา ที่สมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกประวัติส่วนตัวและข้อมูลการศึกษา (ม.ร.2) ให้ครบถ้วนบูรณ์ พร้อม Username และ Password สำหรับใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
                        1. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ เสื้อคอปก) ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
                        เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (รองรับเฉพาะไฟล์ PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
                        2. สำเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง
                           2.1 กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
                           2.2 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน
                              2.2.1 ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
                              2.2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
                              2.2.3 สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น) เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                              2.2.4 สำเนาใบเทียบระดับความรู้ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
                                         • วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงอุดศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
                                         • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาสมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ (ไม่ต้องแนบสำเนาใบเทียบความรู้)
                                         • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
                                         *** ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
                              2.2.5 แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
                              2.2.6 แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)
                        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
                        4. กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน
                        5. หลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดภายหลังจากชำระเงิน (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
                        ***กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการ แล้วจึงยืนยันการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งชำระเงินได้
                       

ขั้นตอนที่ 5 การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา
                        วิธีการชำระเงิน : มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 3 วิธี ดังนี้
                        วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร)
                        วิธีที่ 2 การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
                        วิธีที่ 3 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) 7-11 ทุกสาขา
                        ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้สมัครได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
                        1. พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ให้หน้าสถานะการสมัคร https://iregis2.ru.ac.th
                           (โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับใน ขั้นตอนที่ 1)
                        2. ตรวจสอบการกดขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา หลังจากทราบรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว 90 วัน
                            http//www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/index.php?r=Bachelor/show65
                        3.สมัครใช้ระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th
                           ( สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน )

   
   
ที่ตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่แจกบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค
ลำดับที่ ศูนย์สอบ ม.ร. ส่วนภูมิภาค สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ตั้งสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์
01 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ สาขา ถนนโชตนา(เชียงใหม่)
0714
88/1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
( 053-21095-5 )
02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย สาขา เชียงราย
0507
573 ถ.รัตนาเขต ต.แม่กรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
( 0-5371-1279 )
03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ สาขา แพร่
0518
132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
( 054-522-781 )
04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก สาขา พิษณุโลก
0569
1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
( 055-243711-4 )
05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ สาขา นครสวรรค์
0506
650 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
( 056-224070-1 ,056-221556-7 )
06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี สาขา โนนสะอาด
0646
285 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240
( 042-392533 )
07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม สาขา ธาตุพนม
0752
359 ม.10 ถ.ชยากูร ต.ธาตุพนนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
( 042-525784-92 )
08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น สาขา บ้านไผ่
0749
949/4 ม.2 ถ.สุขาภิบาล2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
( 043-329787-9 )
09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ สาขา เทสโก้ โลตัส สุรินทร์
0899
ห้างเทสโก้โลตัส ชั้น 1 101 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
( 044-538501 )
10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา สาขา ม.สุรนารี
0707
ถ.รามคำแหง ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
( 044-216624 )
11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา ร้อยเอ็ด
0562
167 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
( 043-511285 ,043-513047 )
12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี สาขา อุบลราชธานี
0530
364 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
( 045-241113 )
13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา สุพรรณบุรี
0591
196 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
( 035-521041 ,035-521051 )
14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี สาขา ราชบุรี
0571
207/12-15 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
( 032-322044-6 )
15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี สาขา จันทบุรี
0514
155 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
( 039-350894-7 )
16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์
0699
43/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
( 032-550930-2 ,032-601556 )
17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา สุราษฏร์ธานี
0552
103/1-3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
( 077-272496 ,077-210532-9 )
18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขา สี่แยกหัวถนน
0750
72 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
( 075-324686-92 )
19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง สาขา สาขาตรัง
0970
106 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
( 075-2185312 )
20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม สาขา หาดใหญ่ใน
0590
1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
( 074-257540-3 )
21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขา หล่มสัก
0555
8 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
( 056-701714-5 )
22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ปราจีนบุรี
0588
98,100,102,104 ถ.ราษฎรดำรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
( 037-212843 )
23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี สาขา อุทัยธานี
0558
503-505 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
( )
24 ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ สาขา อำนาจเจริญ
0520
511 ม.9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
( 045-511772-3 )
25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร สาขา ชุมพร
0654
80/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
( 077-503067 ,077-503080-1 )
26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย สาขา สุโขทัย(พี่จ๋าย)
0536
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
( 055-611641-2 )
27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ สาขา ศรีสะเกษ
0557
0980/4 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
( 045-611993-4 )
28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี สาขา วงเวียนสระแก้ว(ลพบุรี)
0694
224/34 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
( 036-420316 )
29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำภู สาขา หนองบัวลำภู
0538
238-241 ถ.วิริโยธิน ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
( 042-312158-92 )
30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม สาขา นครปฐม
0519
120/31 ถ.พยาพาน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
( 034-253004-5 ,034-258820-1 )
31 ศูนย์สอบทุ่งสง สาขา สี่แยกหัวถนน
0750
72 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
( 075-324686-92 )
32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ สาขา จตุรัส
0534
246/1-2 ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัสตุรัส
จ.ชัยภูมิ 36130
( 044-851220-1 )
33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร สาขา สกลนคร
0547
1353/4 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
( 042-711529 ,042-711630 )
34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา บุรีรัมย์
0603
28/30 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
( 044-612909-11 )
35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว สาขา สระแก้ว
0738
242 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
( 037-242037 ,037-241508 )
36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี สาขา กาญจนบุรี
0607
274/6 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
( 034-621378-9 )
37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน สาขา น่าน
0732
79/2 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000
( 054-711340-2 )
38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา อุตรดิตถ์
0597
1/105 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
( 055-413833-4 )
39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา สาขา โคกกลอย(พังงา)
0788
4/24 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา 82140
( 076-434743-4 )
41 ศูนย์สอบหาดใหญ่ สาขา หาดใหญ่ใน
0590
1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
( 074-257540-3 )