ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

  โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักคณะนิติศาสตร์