ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A.

  โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์ วิจัยตลาก ธุรกิจด้านการขาย ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักคณะบริหารธุรกิจ